Psychodiagnostisch onderzoek

Algemeen:

Een psychodiagnostisch onderzoek vindt plaats op aanvraag van de school. Het wordt, afhankelijk van het type onderzoek, uitgevoerd door een pedagogisch medewerker en/of gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper schrijft een verslag en formuleert handelingsadviezen voor de school. Dit verslag wordt op school besproken met ouders en betrokkenen van de school.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

Intelligentie onderzoek

Bij een intelligentie onderzoek gaat het erom de capaciteiten van de leerling in beeld te brengen en te komen tot een strekte- zwakte profiel wat aanknopingspunten biedt voor begeleiding. Deze capaciteiten worden meestal uitgedrukt in verbaal, performaal en totaal IQ.

Intelligentie en sociaal- emotioneel/ persoonlijkheid

Dit onderzoek bestaat uit een combinatie van het onderzoek naar de capaciteiten van de leerling en de persoonlijkheid/ sociaal- emotionele ontwikkeling.

Sociaal-emotioneel functioneren/persoonlijkheid

Bij een onderzoek op sociaal-emotioneel gebied gaat het erom een beeld te krijgen van de belevingswereld en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. Welk beeld heeft de leerling van zichzelf en van zijn omgeving? Hoe beoordeelt de leerling zichzelf in vergelijking met leeftijdgenoten? Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die door de ouders, leerkrachten en/of de leerling worden ingevuld. Daarnaast kunnen bepaalde gedrags- en persoonlijkheidsaspecten in kaart worden gebracht. Hierbij valt te denken aan een screening naar ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD of een autismespectrumstoornis.

Deelaspecten cognitief functioneren

In het leerproces speelt meer mee dan alleen de intelligentie. Het kan zinvol zijn te weten hoe bijvoorbeeld de aandacht, het geheugen, de werkhouding en/of executieve functies van de leerling ontwikkeld zijn en waar de sterke en zwakke kanten liggen. Met een onderzoek naar de deelaspecten van het cognitief functioneren wordt in beeld gebracht hoe en in welke mate deze factoren van invloed zijn op de cognitieve ontwikkeling van de leerling, het leerproces en het functioneren op school.

Intelligentie en sociaal-emotioneel/persoonlijkheid

Dit onderzoek bestaat uit een combinatie van het onderzoek naar de capaciteiten van de leerling en verschillende deelaspecten van het  cognitief functioneren van de leerling. Het brengt dus zowel het IQ in beeld als ook hoe de aandacht, concentratie, geheugen, werkhouding en/ of executieve functies van de leerling zijn.

Een observatie door de gedragswetenschapper

Een observatie door de gedragswetenschapper kan zinvol zijn als niet duidelijk is welke hulpvraag de leerling heeft.

Opbrengst:

Het onderzoek en de geformuleerde handelingsadviezen geven antwoord op de door de leerkracht gestelde hulpvraag, zodat de leerkracht een passend onderwijsaanbod aan de leerling kan verzorgen.

Doelgroep:

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Praktische informatie:

Duur:
Prijs:
Plaats:

afhankelijk van het onderzoek
op aanvraag
op locatie